Regulamin serwisu ROBOTEL Łukasz Żelek

I DEFINICJE

 1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ.
 2. KURIER – dowolna firma spedycyjna świadcząca usługi przewozowe od KLIENTA do SERWISU i/lub od SERWISU do KLIENTA.
 3. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA – dokument (elektroniczny lub drukowany) potwierdzający przyjęcie sprzętu do SERWISU zawierający dane kontaktowe do KLIENTA, informacje niezbędne do identyfikacji sprzętu (numer seryjny) oraz opis stanu technicznego i usterek.
 4. SERWIS – ROBOTEL Łukasz Żelek, ul. Myśliwskie Wzgórze 16/16, 80-283 Gdańsk, NIP 8411595364, REGON 380422502
 5. USŁUGA SERWISOWA – konserwacja, diagnostyka, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub innego rodzaju usługi świadczone w ramach działalności SERWISU.
 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady wykonywania USŁUG SERWISOWYCH.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. KLIENT oddający sprzęt do SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego REGULAMINU.
 2. SERWIS komunikuje się z KLIENTEM telefonicznie, za pomocą SMS-ów, bądź poczty elektronicznej na dane (tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) zawarte w POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA.
 3. Wysyłka sprzętu do SERWISU lub dostarczenie sprzętu osobiście jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu świadczenia USŁUG SERWISOWYCH.
 4. W chwili akceptacji REGULAMINU zawarta zostaje umowa na podstawie której świadczona jest USŁUGA SERWISOWA. Reguluje ona prawa i obowiązki obu stron umowy wynikające z tego tytułu. KLIENT wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997Dz.U. Nr 02.101.926 w celu realizacji usługi.

III DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU

 1. Sprzęt należy dostarczyć (po wcześniejszym kontakcie) na adres siedziby SERWISU. Istnieje możliwość wysłania sprzętu KURIEREM zamawianym przez SERWIS według obowiązujących stawek przewoźników.
 2. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć na czas transportu we własnym zakresie (folia bąbelkowa, itp., w szczególności sprzęt nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU ponosi KLIENT.
 3. SERWIS ma prawo odrzucić zasadność reklamacji wykonanej poprzednio naprawy jeżeli stwierdzi, że nieprawidłowe zabezpieczenie sprzętu na czas wysyłki spowodowało wystąpienie nowych wad/usterek w działaniu urządzenia, które nie były obecne w chwili wykonania pierwszej naprawy.
 4. Wszystkie przesyłki wysyłane do KLIENTA za pośrednictwem KURIERA są ubezpieczone.
 5. Sprzęt odbierany jest z adresu wskazanego przez KLIENTA.
 6. Wysyłka zwrotna sprzętu z SERWISU do KLIENTA odbywa się na adres nadawcy (lub podany przez klienta adres).
 7. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, KLIENT jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności KURIERA. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności KURIERA i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzić wraz z KURIEREM protokół szkodowy.

 IV CZAS NAPRAWY

 1. Czas naprawy uwarunkowany jest dostępnością odpowiednich części zamiennych.
 2. Maksymalny czas naprawy wynosi 30 dni roboczych. Jeśli po tym terminie SERWIS nie będzie w stanie USŁUGI SERWISOWEJ, KLIENT zostanie o tym poinformowany.
 3. O terminie zakończenia USŁUGI SERWISOWEJ i jej kosztach KLIENT zostanie poinformowany po wykonaniu diagnozy.
 4. SERWIS nie wydaje uszkodzonych części, zostają one zutylizowane z uwzględnieniem metod ochrony środowiska.
 5. W przypadku nieodebrania sprzętu przez KLIENTA po upływie 15 dni roboczych od powiadomienia przez SERWIS o możliwości odbioru sprzętu, SERWIS jest uprawniony do naliczenia opłat za depozyt w wysokości 3 zł netto za każdy dzień zwłoki.
 6. W przypadku nie odebrania sprzętu w ciągu kolejnych 3 miesięcy, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. SERWIS potraktuje to jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. SERWIS nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

V GWARANCJA 

 1. Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwarancja na okres 6 miesięcy. Gwarancją objęte są wyłączenie usługi/podzespoły wykonane/wymienione przez SERWIS.
 2. Gwarancją nie są objęte usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie czynności wykonanej przez SERWIS przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją SERWISU lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej USŁUGI SERWISOWEJ.
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji sprzętu, przypadków losowych (przepięcie w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji, a także uszkodzeń mechanicznych -  upadek sprzętu, zalanie itp.).
 4. SERWIS zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeśli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.

VI KOSZT USŁUGI SERWISOWEJ 

 1. Diagnoza wstępna (telefoniczna, mailowa, wykonana przed dostarczeniem sprzętu do SERWISU) jest darmowa.
 2. Diagnoza szczegółowa jest darmowa, pod warunkiem zaakceptowania wyceny wykonanej na podstawie diagnozy wstępnej i braku rezygnacji z naprawy.
 3. USŁUGI SERWISOWE wykonywane przez SERWIS kalkulowane są w oparciu o cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy oraz koszt robocizny SERWISU.
 4. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży wliczając w to marżę SERWISU.
 5. Koszt świadczenia USŁUG SERWISOWYCH wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystając z USŁUG SERWISOWYCH KLIENT wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych podanych przez KLIENTA w POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA.
 2. Administratorem danych osobowych jest ROBOTEL Łukasz Żelek, ul. Myśliwskie Wzgórze 16/16, 80-283 Gdańsk, NIP 8411595364, REGON 380422502

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2019 r.